Groupasol

Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie 2.4

1. Juridische informatie

De juridische informatie betreffende SRL GROUPASOL (hierna "Groupasol") is als volgt:

2. Beschrijving en voorwaarden

De door Groupasol aangeboden dienst bestaat uit een onlineplatform waarop consumenten (hierna "de Klant" genoemd) brandstoffen kunnen bestellen (stookolie, hout, pellets, enz.) of informatie kunnen inwinnen over aanvullende diensten in verband met deze brandstoffen (onderhoud van tanks, neutralisatie van tanks, pelletkachels, enz.) bij door Groupasol geselecteerde leveranciers (hierna "de Leverancier" genoemd).

De service vermeldt, per geografisch gebied, aanbiedingen van leveranciers met enkele van de laagste prijzen op de markt.

Groupasol treedt op als tussenpersoon door aanbiedingen weer te geven op haar websites en bestelgegevens (en eventueel betaling voor deze bestellingen) door te geven tussen de Klant en de gekozen Leverancier. Bestellingen worden dus rechtstreeks afgesloten tussen de Klant en de Leverancier. Groupasol is geen agent van een van de partijen bij het verkoopcontract.

Groupasol wordt niet beschouwd als de verkoper en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling. Bovendien kent Groupasol de levertermijnen van de bestelde producten niet en kan de Klant daarom geen precieze informatie verstrekken. Er wordt alleen een geschatte levertijd vermeld op het aanbod op de website.

Voor bepaalde producten heeft de Klant de mogelijkheid om zich te registreren voor acties. Deze registratie is informatief en gratis en vormt op zich geen vaste en definitieve bestelling.

Deze registratie stelt de Klant in staat om gepersonaliseerde informatie (prijzen, levertijden, betalingswijzen, herinneringen, etc.) per e-mail te ontvangen. Registratie is niet verplicht, aangezien alle informatie die nodig is om een bestelling te bevestigen voor iedereen beschikbaar is op de websites www.groupasol.com en www.pelletstock.be.

3. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van Groupasol, met inbegrip van het aanmaken en beheren van een gebruikersaccount op het portaal "Klant", het raadplegen van productaanbiedingen en het plaatsen van bestellingen.

Door de websites van Groupasol te gebruiken of door een bestelling te plaatsen via Groupasol, erkent de Klant deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard.

Na aanvaarding zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de sites door de Klant en op alle geplaatste bestellingen.

Het doel van de Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de rechten en plichten van Groupasol, de Leverancier en de Klant met betrekking tot de aangeboden diensten, zoals uiteengezet in de statuten van Groupasol en op de websites www.groupasol.com en www.pelletstock.be.

Groupasol behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, die permanent beschikbaar is op de website. Bij elk gebruik van de dienst wordt de gebruiker geacht deze laatste versie te aanvaarden.

Het feit dat Groupasol zich op een bepaald moment niet op deze Algemene Voorwaarden beroept, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar recht om dat op een later tijdstip wel te doen.

4. Aanvaarding en totstandkoming van het contract tussen de Leverancier en de Klant

Het contract komt tot stand zodra de klant het juiste formulier heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft goedgekeurd en de bestelling heeft bevestigd.

Tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van levering kan de Klant het volume van zijn bestelling, eventuele toevoegingen en/of het bestelde type product wijzigen, mits de Leverancier hiermee instemt.

Groupasol kan alleen bestellingen accepteren zolang de voorraad strekt.

Weigering van een bestelling door de Leverancier kan alleen worden gerechtvaardigd op redelijke gronden, zoals voorraadtekort, een afleveradres gelegen buiten het servicegebied, of een afleveradres dat ontoegankelijk is voor de bestelwagens van de Leverancier.

Per afleveradres moet één bestelling worden geplaatst. De Klant mag geen twee leveringsadressen (zelfs niet aangrenzende) combineren in dezelfde bestelling.

Voor hetzelfde leveringsadres mag de Klant die een gevalideerde en bevestigde bestelling heeft in afwachting van levering, geen nieuwe bestelling plaatsen voor hetzelfde product (zelfs niet in geval van een daling van de marktprijs). De annulering van deze eerste bestelling moet schriftelijk bevestigd worden aan de Klant, hetzij door Groupasol, hetzij door de Leverancier, voordat de Klant een nieuwe bestelling kan plaatsen voor dezelfde brandstof. Dubbele bestellingen (bestellingen die identiek zijn - zelfde leveringsadres, zelfde product - aan een bestelling die in behandeling is) worden automatisch geannuleerd, tenzij een schriftelijk verzoek van de klant wordt ontvangen waarin staat dat deze bijkomende bestelling complementair is aan de eerste.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden voor de Klant

Toegang tot de verschillende websites van Groupasol is gratis.

De prijzen van producten die beschikbaar zijn om te bestellen, worden aangegeven in euro's en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen en leveringskosten.

Houd er rekening mee dat de brandstofprijzen die op de websites worden weergegeven op elk moment kunnen variëren. De definitieve prijs van een bestelling is de prijs die wordt weergegeven op het moment dat de Klant de bestelling bevestigt. De prijs die wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de Klant wordt gestuurd, is vast en definitief tot de dag van levering.

In het algemeen kan de betaling van een bestelling vooraf (via bankoverschrijving of via beveiligde betaling op de websites van Groupasol) of rechtstreeks aan de bezorger (contant, per betaalkaart en, voor bepaalde brandstoffen, per ecocheque) worden uitgevoerd. Groupasol en/of de Leverancier kunnen andere betalingswijzen overeenkomen met de Klant. Deze worden toegelicht in het aanbod aan de Klant.

Als de Klant weigert de prijs van de bestelling uiterlijk op de dag van levering te betalen, heeft de Leverancier het recht de Klant een vergoeding van maximaal 10% van de waarde van de bestelling in rekening te brengen en de brandstof niet te leveren.

In geval van een geschil prevaleert de prijs die in de systemen van Groupasol is geregistreerd op het moment van registratie van de bestelling, tenzij er bewijs is van het tegendeel.

De betalingsvoorwaarden en het tijdstip waarop de betaling moet worden verricht, worden vermeld in het aanbod op de site.

Speciale kenmerken voor stookolie :

De minimumhoeveelheid voor een aankoop van stookolie is 500 liter. Als aan de Afnemer slechts een hoeveelheid van minder dan 450 liter kan worden geleverd, kunnen door de Leverancier extra kosten in rekening worden gebracht.

De klant betaalt alleen voor de werkelijk geleverde hoeveelheid. In het geval van vooruitbetaling door de klant, wordt een factuur voor de aanvulling of een creditnota naar de klant gestuurd om het verschil te vereffenen.

In geval van een verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de door de Klant bestelde hoeveelheid, wordt de op de bestelling toegepaste prijs aangepast in functie van de werkelijk geleverde hoeveelheid. De toegepaste prijs is de prijs die overeenkomt met de indexbandbreedte van het werkelijk geleverde volume, zoals gedefinieerd in de tarieven die van kracht zijn op het moment van de bestelling. Als de Klant bijvoorbeeld 2.000 liter bestelt, maar slechts 1.800 liter kan ontvangen, zal de toegepaste prijs die zijn van de indexbandbreedte die overeenkomt met de geleverde hoeveelheid, d.w.z. de bandbreedte [1.000 tot 1.999 liter]. In dit voorbeeld is de chauffeur gemachtigd om deze wijziging rechtstreeks door te voeren op de factuur van de Klant op de dag van levering.

De Leverancier heeft het recht om te weigeren een hoeveelheid te leveren die de bestelling overschrijdt. Zijn beslissing wordt genomen op basis van de uitgevoerde rondgang en varieert van geval tot geval.

Als een leverancier voor de eerste keer aan je levert, kan de chauffeur je om betaling vragen voordat hij je tank vult.

6.    Verplichtingen van de partijen

a. Informatieplicht voor klanten

De Klant moet alle informatie verstrekken die nodig is om de bestelling te voltooien via de daartoe bestemde formulieren. De vereiste informatie omvat contactgegevens en eventuele aanvullende informatie die wordt gevraagd.

De Klant verplicht zich Groupasol te voorzien van alle informatie en elementen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de dienst. De Klant verbindt zich er ook toe om actief met Groupasol samen te werken bij de uitvoering van de dienst, met name door de overeengekomen voorwaarden na te leven.

De Klant wordt geadviseerd om de ingevoerde informatie zorgvuldig te controleren alvorens de bestelling te bevestigen, in het bijzonder de gevraagde hoeveelheden.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele invoerfouten. De Klant verbindt zich ertoe Groupasol schriftelijk (info@groupasol.com / info@pelletstock.be) op de hoogte te brengen van elke vergissing of elke wijziging van de informatie die werd doorgegeven op het ogenblik van de bestelling en die onjuist is voor de levering. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, zullen de bestelgegevens die in de systemen van Groupasol geregistreerd staan, voorrang hebben in geval van betwisting.

In geval van niet-naleving van deze verplichtingen kan Groupasol niet aansprakelijk worden gesteld in geval van slechte uitvoering van de diensten of slechte levering van de bestelling.

b. Doorlooptijd en levering

De levertijden op de websites www.groupasol.com en www.pelletstock.besont zijn indicatief.

Bestellingen die op sites van Groupasol worden geplaatst, worden geleverd op de datum die door de Leverancier (of vervoerder) is overeengekomen en vooraf aan de Klant is meegedeeld.

Groupasol is niet verantwoordelijk voor levertijden of leveringen.

Levering is over het algemeen gratis, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

De Leverancier kan echter extra kosten in rekening brengen voor fouten of gebreken die te wijten zijn aan de Klant (bijvoorbeeld een onjuist afleveradres). Het bedrag van deze kosten is redelijk en wordt door de Leverancier geschat op basis van de geleden schade.

Elke bestelling kan slechts op één afleveradres worden geleverd. Als de Klant producten wil laten leveren op verschillende adressen, die al dan niet dicht bij elkaar liggen, moet hij verschillende bestellingen plaatsen. Als dit niet het geval is, wordt niet het tarief toegepast dat vermeld staat op de bestelbon, maar wordt dit vastgesteld op basis van de offerte die op de dag van de bestelling is overeengekomen.

De voorwaarden en prijzen die Groupasol onderhandelt, worden bepaald in de context van een "normale" levering (voor stookolie: in een wettelijk voorziene tank die gemakkelijk toegankelijk is - voor pellets/hout: op een verharde ondergrond).

Elke Klant met speciale leveringsvoorwaarden moet de Leverancier hiervan op de hoogte stellen voordat hij zijn bestelling plaatst, zodat hij weet of de Leverancier in staat is om de levering uit te voeren.

Indien de levering onmogelijk is, zal Groupasol in de mate van het mogelijke een alternatieve oplossing aanbieden aan de Klant die hierom verzoekt (aanvraag per e-mail naar info@groupasol.com / info@pelletstock.be). De nieuwe voorwaarden en prijzen worden binnen maximaal 48 uur na ontvangst van de aanvraag aan de Klant meegedeeld. De Klant is vrij om deze al dan niet te aanvaarden en zo een tweede bestelling te valideren.

Als de Afnemer onverwacht afwezig is bij een leveringsafspraak, heeft de Leverancier recht op vergoeding van reiskosten.

Een bestelling kan eenzijdig door de Leverancier worden geannuleerd als de Afnemer onbereikbaar blijft (telefonisch en/of per e-mail) binnen de in de bestelling vermelde leveringstermijn.

Een Klant die niet binnen de gestelde leveringstermijn door de Leverancier is gecontacteerd, dient uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de leveringstermijn contact op te nemen met Groupasol of de Leverancier. Na deze termijn wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd. De Klant zal een nieuwe bestelling moeten plaatsen onder dezelfde voorwaarden als op de dag van de aanvraag.

Deelnemers worden geïnformeerd dat marktomstandigheden, zoals een grote vraag tijdens de winterperiode, kunnen leiden tot langere levertijden van Leveranciers. In dergelijke gevallen worden Klanten indien mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie.

In geval van een spoedaanvraag heeft de leverancier het recht om extra kosten te vorderen. De hoogte hiervan wordt per e-mail of direct in de offerte aan de klant gespecificeerd. Groupasol kan klanten echter niet garanderen dat als zij een spoedlevering aanvragen, deze altijd kan worden uitgevoerd.

Speciale functies voor pellets en hout:

Als het afleveringsoppervlak niet vlak en/of hard is (bijvoorbeeld een hellende straat, grind, een gazon, kleine stoeptegels, etc.), is er speciaal materieel nodig om de levering uit te voeren en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. De Klant wordt verzocht dit met de Leverancier te bespreken bij het maken van een afspraak voor levering.

Speciale eigenschappen voor stookolie :

Afhankelijk van de regio waarin de tank zich bevindt, het type en de inhoud ervan, kan de stookolietank worden onderworpen aan een conformiteitscontrole. Als de tank van de Klant een conformiteitscertificaat nodig heeft en de sticker die aan het einde van de conformiteitscontrole wordt uitgereikt niet groen is, kan de levering door de leverancier worden geweigerd (meer informatie over de geldende wetgeving vindt u op onze website).

c. Kwaliteit van de service

Groupasol zal kwaliteitscontroleprocedures implementeren om ervoor te zorgen dat alle diensten op een professionele en efficiënte manier worden uitgevoerd.

Indien de Klant ontevreden is over de kwaliteit van de diensten, dient hij Groupasol hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat zo snel mogelijk corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Groupasol is als enige verantwoordelijk voor de selectie van Dienstverleners en verbindt zich ertoe de Dienst met professionaliteit en toewijding te verlenen, waarbij alle redelijke middelen worden aangewend om de kwaliteit van de dienst te garanderen.

In voorkomend geval kan Groupasol de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan onderaannemers van haar keuze.

d. Vertrouwelijkheid

Groupasol verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van alle informatie en gegevens die door de Klant worden verstrekt in het kader van de dienstverlening.

Groupasol verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de diensten.

Groupasol zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

De klant en de leverancier verbinden zich ertoe alle informatie, gegevens of documenten met betrekking tot de door Groupasol geleverde diensten vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groupasol.

Deze vertrouwelijkheidsclausule blijft van kracht na afloop of beëindiging van het contract.

e. Wederverkoopverbod

De Klant mag de producten die hij op een van de sites van Groupasol heeft gekocht, niet doorverkopen. Elke bestelling door een Klant is voor zijn/haar persoonlijk gebruik of voor het persoonlijk gebruik van de persoon op wiens naam de levering moet gebeuren.

7.     Aansprakelijkheid

Groupasol is geen partij bij de verkoop van producten tussen de Klant en de Leverancier. Groupasol kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de verkoop.

Bijgevolg erkent de Klant dat elke klacht betreffende de uitvoering van de bestelling uitsluitend gericht moet worden aan de Leverancier, die als enige verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bestelling. Groupasol is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt in verband met de uitvoering van de bestelling.

De Klant verplicht zich Groupasol op de hoogte te stellen van elke klacht die hij bij een Leverancier indient.

In gevallen waarin Groupasol de prijs ontvangt, kan de Klant niet optreden tegen Groupasol om de prijs terug te vorderen als er een geschil is ontstaan tussen de Klant en de Leverancier.

Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de levering en het innen van de betaling van Klanten, tenzij Groupasol door de Leverancier is gemandateerd om de betaling van de Klant te ontvangen voorafgaand aan de levering.

Groupasol kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de Leverancier eenzijdig de prijs wijzigt nadat deze aan Klanten is medegedeeld.

Groupasol stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de websites www.groupasol.com en www.pelletstock.be toegankelijk en veilig zijn en dat de informatie die ze bevatten accuraat en up-to-date is. De inhoud van de sites kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Groupasol garandeert niet de afwezigheid van fouten in de inhoud of werking van de sites.

Groupasol heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die door middel van hyperlinks met haar websites zijn verbonden. De internetgebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van de informatie die beschikbaar is op zijn sites of op sites waarnaar wordt gelinkt.

Groupasol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die een gebruiker lijdt als gevolg van onjuistheden in de inhoud van haar sites, aangezien de informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie. Als u fouten of omissies opmerkt, neem dan rechtstreeks contact op met Groupasol (info@groupasol.com / info@pelletstock.be).

De Klant stemt ermee in Groupasol, haar bestuurders, agenten, bedienden, dienstverleners of werknemers te ontslaan van alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website, in dit opzicht en zonder de reikwijdte van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te beperken. In het bijzonder kan Groupasol niet aansprakelijk worden gesteld, behalve in het geval van haar directe schuld, voor schade als gevolg van het verlies, de wijziging of frauduleuze toegang tot gegevens; de toevallige overdracht via de dienst of via e-mail van virussen of andere schadelijke elementen; de houding, het gedrag of de handelwijze van een derde of een andere gebruiker; het niet afsluiten van een verkoop of aankoop.

Groupasol behoudt zich het recht voor om een goed of dienst op te schorten of terug te trekken om technische redenen of in geval van schending van contractuele bepalingen en/of wettelijke bepalingen. Groupasol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit dergelijke acties.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Groupasol beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de bestelling.

Groupasol heeft geen verplichting om de Klant van informatie of advies te voorzien.

Bijgevolg wijst Groupasol alle verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook in geval van onbeschikbaarheid van haar sites, fouten, onnauwkeurigheden, gebruik door internetgebruikers van de informatie die aanwezig is op haar sites of op gelinkte sites of enige andere oorzaak in verband met haar sites. Groupasol kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder verlies van winst, imago, verwachte besparingen, klanten of gegevens.

8.     Overmacht

In geval van overmacht zijn de partijen bevrijd van alle verplichtingen, voor zover deze gebeurtenis het onmogelijk maakt om de verplichtingen in kwestie na te komen.

Als geval van overmacht wordt beschouwd elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis, buiten de controle van de partijen en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van het contract, zoals in het bijzonder oorlog, oproer, brand, overstroming, storm, staking, blokkering van transportmiddelen, het uitvallen van telecommunicatienetwerken, handelingen van de overheid, epidemieën, pandemieën, elke andere natuurramp of een aanzienlijk gebrek aan middelen of onderaannemers voor de Leveranciers, maar ook technische storingen met betrekking tot hardware, computerprogramma's en software of het internetnetwerk.

In het geval van een geval van overmacht moet elke partij de andere partij onverwijld schriftelijk informeren over de omstandigheden en de te verwachten duur van de belemmering. De partijen komen overeen alles in het werk te stellen om de gevolgen van de overmachtsituatie tot een minimum te beperken en de uitvoering van hun verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten.

Als gevolg hiervan zullen de partijen worden ontheven van hun verplichtingen zonder compensatie en zonder enige aansprakelijkheid van hun kant.

9.     Intellectueel eigendom

De websites van Groupasol www.groupasol.com en www.pelletstock.be en hun inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen, software en broncode) zijn het exclusieve eigendom van Groupasol of haar Leveranciers en zijn beschermd. Elk gebruik, reproductie, wijziging of exploitatie van het geheel of een deel van de sites en hun inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groupasol is ten strengste verboden.

De logo's, handelsnamen en merken die op deze sites door andere serviceproviders worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming worden gebruikt.

10. Wijzigingen op www.groupasol.com en www.pelletstock.be

Groupasol behoudt zich het recht voor om de inhoud en functionaliteit van haar websites op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Groupasol is niet aansprakelijk tegenover de gebruikers van haar websites voor dergelijke wijzigingen.

Groupasol behoudt zich het recht voor om op elk moment de aangeboden dienst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om technische redenen of om de gebruiker in overeenstemming te brengen met contractuele bepalingen of wettelijke bepalingen. Dergelijke wijzigingen of onderbrekingen kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker Groupasol aansprakelijk kan stellen voor dergelijke wijzigingen of onderbrekingen.

11.  Herroepingsrecht

Speciale eigenschappen voor stookolie :

Klanten kunnen hun herroepingsrecht niet uitoefenen in overeenstemming met het Wetboek van Economisch Recht. Het Wetboek van economisch recht voorziet in een uitzondering op het herroepingsrecht bij verkoop op afstand. Artikel VI. 53. van de wet van 21.12.2013 tot invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en tot invoeging van de definities die specifiek zijn voor boek VI, evenals de uitvoeringsbepalingen die specifiek zijn voor boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht) zegt in dit verband: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn.

Bij herroeping van een door de leverancier geregistreerde bestelling kunnen annuleringskosten van de klant worden geëist.

Speciale functies voor pellets, hout en aanverwante diensten:

De Klant heeft het recht om de aankoop te annuleren zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen. Dit recht wordt verleend door de Leverancier en moet rechtstreeks bij de Leverancier worden uitgeoefend, uiterlijk 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend nadat de goederen zijn afgeleverd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Afnemer. De Afnemer zendt de producten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht terug, tenzij de Leverancier anders aangeeft.

De Leverancier vergoedt de Klant de aankoopprijs (exclusief de kosten voor het terugzenden van de goederen) binnen 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht, mits de Leverancier de goederen daadwerkelijk heeft ontvangen of een bewijs van verzending van de

Klant heeft ontvangen. De Klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering of verslechtering van de producten veroorzaakt door de Klant, inclusief het openen van de originele verpakking.

12.  Garantie op consumptiegoederen

De Klant, die geen bedrijf is in de zin van artikel 1.1° van het Wetboek van Economisch Recht, geniet van de garantie op consumptiegoederen overeenkomstig artikelen 1649bis en volgende van het voormalige Burgerlijk Wetboek.

De Leverancier garandeert dat de geleverde consumptiegoederen voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van fabricage-, materiaal- of ontwerpfouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken, nalatigheid of wijzigingen aan de goederen door de koper of een derde partij.

De Klant moet de Leverancier en Groupasol informeren over het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de dag waarop de consument het gebrek heeft opgemerkt.

13.  Verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van gebruikers van de websites www.groupasol.com en www.pelletstock.be worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van het contract en het beheer van bestellingen bij Leveranciers .

Er worden alleen persoonlijke gegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bestellingen.

Deze gegevens worden ook verwerkt voor onderzoeks- en statistische doeleinden om de door Groupasol aangeboden diensten te verbeteren.

Ten slotte worden deze gegevens verwerkt om de Klant op de hoogte te houden van de aanbiedingen, diensten en acties van Groupasol.

Groupasol gebruikt deze informatie om het bezoek aan haar sites te analyseren en te meten en om ze nuttiger te maken.

Meer specifiek wordt de volgende informatie verzameld:

 • Het IP-adres van de computer van waaruit u onze site bezoekt;
 • Alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt geraadpleegd en de laatste acties die u via deze pagina's hebt uitgevoerd;
 • Uw identificatie als gebruiker wanneer u toegang krijgt tot het afgeschermde gedeelte van onze site;
 • De gegevens in uw Klantenzone: Achternaam - Voornaam - Volledig adres - Contactgegevens per e-mail en/of telefoon - BTW-nummer, enz;
 • Je registratiegeschiedenis van aandelen;
 • Je bestelgeschiedenis ;
 • Alle andere informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven, bijvoorbeeld als onderdeel van een klacht, registratie op onze site, deelname aan een prijsvraag of inschrijving voor een nieuwsbrief.

Informatie en persoonlijke gegevens over de Klant kunnen op verschillende manieren worden verzameld of verwerkt:

 • Door middel van "cookies": een "cookie" is een bestand dat verstuurd wordt door de internetserver van www.groupasol.com of www.pelletstock.be en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de Klant; het houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Het is mogelijk om op de hoogte te worden gesteld van het verzenden van deze "cookie" en om hiertegen bezwaar te maken door de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de sites op de juiste manier te configureren;
 • Door formulieren in te vullen om bepaalde diensten te verkrijgen die beschikbaar zijn op de site;
 • Door formulieren in te vullen om mee te doen aan wedstrijden;
 • Door het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief in te vullen.

Groupasol voldoet aan de verplichtingen die van toepassing zijn onder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De Klant heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming: recht op toegang, recht op wissen ("recht om vergeten te worden"), recht op rectificatie, recht op beperking van gegevensverwerking, recht op gegevensportabiliteit, recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, recht op intrekking van toestemming en recht op intrekking van bepaalde maatregelen voor gegevensverwerking.

Als klanten hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres info@groupasol.com / info@pelletstock.be of per post naar het volgende adres Groupasol srl, Avenue de l'Observatoire 278, 4000 Luik.

In elk geval worden de persoonlijke gegevens van de Klant verwijderd binnen 5 jaar na de datum van de laatste verbinding met de site.

14.  Wijziging van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Groupasol worden gewijzigd.

De Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. De wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop de kennisgeving van de wijziging naar de Klant is verzonden.

Een wijziging van deze Algemene Voorwaarden kan niet tegen de Klant worden ingeroepen met betrekking tot transacties die op het moment van de wijziging in uitvoering zijn, tenzij de Klant hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de vorige versies van de Algemene Voorwaarden en de aangebrachte wijzigingen, prevaleren de laatste Algemene Voorwaarden.

15.  Duur

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de periode waarin de door de Dienstverleners aangeboden diensten en goederen online beschikbaar zijn op het platform van Groupasol.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing gedurende de looptijd van de met de Klant gesloten overeenkomsten.

16.  Beëindiging ten nadele van de Klant

In geval van overtredingen of handelingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kan Groupasol op elk moment het recht op toegang tot de account geheel of gedeeltelijk beëindigen of zelfs de account verwijderen en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud betreffende de gebruiker van de sites en beschikbaar op de sites verwijderen of verplaatsen en/of de levering van de dienst eenzijdig onderbreken.

Toegang tot de service kan zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd wegens wangedrag onder de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden.

In voorkomend geval kan Groupasol op elk moment en met onmiddellijke ingang het account en alle mappen of bestanden die het bevat deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of diensten verbieden.

Tot slot erkent de Klant dat Groupasol niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens de Klant of derden voor een beëindiging van de toegang tot de dienst als gevolg van een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.

17.  Nietigheid

De nietigheid van een clausule in het contract of de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op het contract of de Algemene Voorwaarden.

De partijen zullen trachten de ongeldige clausule te vervangen door een geldige clausule die, voor zover mogelijk, hetzelfde economische effect heeft als de ongeldige clausule.

18.  Jurisdictie en toepasselijk recht

In geval van een geschil dat voortvloeit uit een tussen de partijen gesloten contract of uit deze Algemene Voorwaarden, de uitvoering, interpretatie of beëindiging ervan, verbinden de partijen zich ertoe om binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking te treffen.

Als er geen minnelijke oplossing wordt gevonden, wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik.

Het contract en de Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.