Groupasol

Ons privacybeleid

Privacy Policy

Wetgevingscontext

Op 25 mei 2018, zal de AVGB (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treden.

De aan deze website gerelateerde verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 ;m.b.t. de bescherming van de privé-levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens , gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals aan de koningsbesluiten die daarmee verband houden.

De wetteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacy.fgov.be).

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt Groupasol bvba zich ertoe :

 • de wet over de bescherming van de privélevenssfeer die in België van kracht is in acht te nemen en deze wettelijke vereisten na te leven ;
 • alle nodige beschikkingen te nemen om de persoonsgegevens van de verdragsluitende partijen van Groupasol bvba te verwerken en te beschermen;
 • te allen tijde passende maatregelen toe te passen en te handhaven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens ;
 • om een register bij te houden met alle verwerkingsactiviteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd.

Persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon, die zich als potentiële verdragsluitende partij inschrijft, tijdens het bezoeken van de website www.groupasol.be communiceert via zijn/haar registratie zijn/haar persoonsgegevens aan Groupasol bvba.

De inschrijving veronderstelt zijn/haar uitdrukkelijke toelating om zijn/haar identificatiegegevens te laten verwerken in het gegevensbestand van Groupasol bvba.

Alleen de natuurlijke of rechtspersonen die over hun volledige rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid beschikken mogen zich inschrijven.

De inlichtingen en persoonsgegevens die kunnen worden ingewonnen wanneer u surft op de website Groupasol of op de pagina’s met beperkte toegang, zoals in de sectie “Klantenzone” of «leverancierszone», bij uw inschrijving voor onze nieuwsbrief of op de pagina’s van onze sociale media zijn de volgende:

 • Het IP-adres van de computer die u toegang verleent tot onze website ;
 • Het geheel van de inlichtingen betreffende de pagina’s die u hebt geraadpleegd op onze website en de laatste acties die u hebt ondernomen doorheen deze pagina’s;
 • Uw gebruikersidentificatie wanneer u toetreedt tot onze websitezone met beperkte toegang ;
 • De gegevens van uw klanten- of leverancierszone: Namen-Voornamen – volledig adres – contactgegevens mail en/of telefoon – BTW-nummer
 • De historiek van uw inschrijvingen voor acties
 • De historiek van uw bestellingen
 • De historiek van uw kortingen
 • Elke andere inlichting die u ons willekeurig hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een klacht, van een inschrijving op onze website, van een registratie voor een wedstrijdformulier , van een inschrijving voor een nieuwsbrief

De inlichtingen en persoonsgegevens die u betreffen kunnen op verschillende wijzen worden verzameld of verwerkt :

 • Via “cookies” : een “cookie” is een klein bestand dat door onze internetserver wordt toegezonden, en dat zich registreert op de schijf van uw computer; het bewaart een spoor van de bezochte Internetwebsite et bevat een aantal gegevens over dit bezoek. U kunt op de hoogte worden gesteld van het verzenden van deze “cookie” en u ertegen verzetten door de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site /portal op passende wijze te configureren.
 • Via onze in te vullen formulieren om sommige op onze website aangeboden diensten te verkrijgen;
 • Via de in te vullen formulieren om deel te nemen aan wedstrijden
 • Via het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrie

Bewaring, verwerking en finaliteit van de persoonsgegevens

De gegevens die u betreffen worden ingewonnen met het oog op het bieden van een efficiënte service. Ze worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • efficiënt beheer van onze website en administratieve databank (bij voorbeeld : verbetering van de kwaliteit van de beschikbare inlichtingen, verbetering van de ergonomie, verbetering van het beheer, optimalisering van de navigatie, realisatie van statistieken, enz. );
 • als antwoord op de vragen van de gebruikers (realisatie van een bestelling, prijsaanvragen, levering, prijsopgaven, beheer van leveranciersopdrachten, historiek van de klanten- of partnerrekening, enz.) en de daarbij horende acties (levering, facturatie, klantendienst)
 • inlichtingen aan de gebruikers over de stookoliemarkt, aanverwante producten en diensten, agenda van onze activiteiten (voor gebruikers ingeschreven voor de nieuwsbrief of acties)

De persoonsgegevens die we verkrijgen binnen dit kader worden op veilige wijze bewaard in onze bestanden.

Uw persoonsgegevens worden nooit vrijwillig overgedragen, verkocht, verhuurd of gecommuniceerd aan derden.

Wijziging, overdracht en wissen van persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over een recht op toegang tot de informatie en persoonsgegevens die u aangaan, evenals een recht op verbetering, op wissen of overdracht van gegevens aan een derde, op uw verzoek.

Na controle van uw identiteit, zullen we zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek.

Gebruik van cookies

Groupasol gebruikt cookies op deze website. Door onze website te gebruiken stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Over cookies

Cookies zijn informatiepakketjes die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en die worden opgeslagen door de webbrowsers. De informatie wordt vervolgens terug naar de server gestuurd telkens als de browser een pagina opvraagt van de server. Dit stelt een webserver in staat om webbrowsers te identificeren en te volgen.

 • Sessiecookies worden verwijderd van uw computer wanneer u uw browser afsluit
 • Permanente cookies op uw computer blijven tot ze worden verwijderd of tot ze hun vervaldatum bereiken.

De cookies op onze website

Op de website van Groupasol vindt u volgende cookies:

 • Een sessiecookie wordt gebruikt om waarden voor een gebruiker op te slaan en op te halen. De opgeslagen informatie wordt bewaard op de server en alleen de unieke ID die opgeslagen is in de eigenlijke cookie wordt heen en weer gestuurd tussen de gebruiker en de server. De informatie die opgeslagen is op de server blijft in het geheugen van de server totdat de sessie vervalt. De cookie zelf bevat geen persoonlijke informatie en vervalt op het einde van de sessie.
 • Groupasol maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/privacypolicy.html.
 • Groupasol gebruikt een cookie om de advertentieprestaties te meten voor adverteerders die hebben ingetekend op conversietracking op de website van Groupasol. De cookie voor conversietracking wordt gegenereerd wanneer een gebruiker klikt op een door Groupasol geleverde advertentie waarvoor de adverteerder ingetekend heeft op de tracking. Deze cookies vervallen binnen 30 dagen en zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Cookies weigeren

Het gebruik van cookies is nodig voor de goede werking van de website Groupasol en het opvolgen van uw informatie betrekkende het inloggen op uw klant account. Deze zijn nodig voor het creëren en het inloggen van uw account.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.