Wat is de wetgeving voor stookolie?

Als bewoner van een woning bent u wettelijk verantwoordelijk voor uw verwarmingsinstallatie. Hier volgt een kort overzicht van de Belgische wetgeving die van toepassing is op verwarmingsketels en stookolietanks.

Onderhoud verwarmingsketel

Ja. Afhankelijk van het gewest is de jaarlijkse keuring of onderhoud in België wettelijk verplicht.

Het decreet van 29 mei 2009 schrijft een jaarlijkse inspectie voor van alle installaties die werken op vloeibare brandstof en die bestemd zijn voor de verwarming van gebouwen en/of het aanmaken van sanitair warm water. Na afloop van de inspectie, geeft de erkende technicus een inspectiecertificaat af dat gedurende twee jaar dient te worden bewaard.

Op alle installaties, ongeacht hun vermogen, moet een periodieke EPB-controle worden uitgevoerd door een erkend EPB-keteltechnicus..

Deze controle moet jaarlijks worden ingepland voor stookolieketels.

Na afloop van de installatie bezorgt de technicus een periodiek EPB-keuringsattest dat vijf jaar bijgehouden moet worden. Dit attest kan worden aangevraagd door Leefmilieu Brussel bij een keuring van uw installatie.

Het Vlaamse besluit aangaande het onderhoud van stookolieketels is in 2006 aangenomen. Het besluit heeft betrekking op alle verwarmingstoestellen (en toestellen die sanitair warm water aanmaken) op basis van stookolie, gas of vaste brandstoffen. Deze keuring moet jaarlijks worden uitgevoerd voor ketels met een nominaal vermogen van 20 kW of meer.

Na afloop van het onderhoud levert de erkende technicus een reinigings- en verbrandingsattest af.

In Vlaanderen is naast het periodiek onderhoud ook een verwarmingsaudit verplicht. Deze audits hebben betrekking op installaties bestaande uit een enkele ketel van minder dan 100 kW waarbij de audit om de 5 jaar moet worden uitgevoerd. En installaties bestaande uit meerdere ketels of een ketel met een vermogen groter dan 100 kW waarbij de audit om de 2 jaar moet worden uitgevoerd voor stookolieketels en om de 4 jaar voor gasketels.

U zult een auditrapport ontvangen, dat u dient bij te houden voor de duur van de geldigheid ervan.

In tegenstelling tot het Vlaams Gewest onderscheidt het Waals Gewest volgende begrippen:
 • De inspectie: deze moet worden uitgevoerd door een erkend technicus op vlak van uitstoot, locatie, dichtheid van de rookkanalen, ventilatie, veiligheidssystemen en laag koolmonoxidegehalte in de verbrandingsgassen. De inspectie is verplicht in Wallonië. Voor stookolie-installaties, moet de technicus erkend zijn voor vloeibare brandstof.
 • Het onderhoud: de onderhoudsprocedure hangt af van de instructies van de installatiefabrikant. Elke ingreep aan het verbrandingssysteem van een verwarmingssysteem moet door een erkend technicus worden uitgevoerd.
 • De verwarmingsaudit: Het Ministerieel Besluit betreffende de verwarmingsaudit van cv-installaties, gepubliceerd op 18 juni 2019, bepaalt dat elke verwarmingsketel met een vermogen van meer dan 20 kW aan een verwarmingsaudit onderworpen moet worden. Deze audit heeft tot doel de samenhang tussen uw installatie en de energiebehoeften van de woning te beoordelen. Na afloop van de audit wordt een rapport uitgebracht dat geldig blijft zolang de installatievoorwaarden ongewijzigd blijven. In geval van uitbreidingen van het gebouw, wijzigingen aan de thermische isolatie, wijziging aan de isolatie of elke andere factor die van invloed is op de berekening van de energiebehoeften van de woning, is de verwarmingsaudit niet meer geldig en moet deze opnieuw worden uitgevoerd. De audit wordt uitgevoerd na de periodieke inspectie en is een verplichting voor de eigenaar van de installatie. Meer info : wallonie.be

Nee. Het onderhoud van uw verwarmingsketel moet worden goedgekeurd door een professionele technicus die u een wettelijk attest overhandigt. Dit attest is van essentieel belang om te voldoen aan de eisen van uw woningverzekering.

Het beste moment om het onderhoud van uw CV-ketel te laten uitvoeren is van de lente tot de zomer! Dit is het moment waarop de verwarmingstechnici het meest beschikbaar zijn. Door uw afspraak op dit tijdstip in te plannen, anticipeert u ook op de herstart van uw installatie en bent u alvast klaar voor het nieuwe stookseizoen dat in de herfst van start gaat.

Het monitoren van uw installatie biedt niet alleen de garantie dat uw installatie in overeenstemming is met de wet, maar heeft ook verschillende voordelen:

 • u bent in regel voor uw woningverzekering;
 • u beschermt uw woning tegen elk risico op koolmonoxide(CO)-vergiftiging;
 • u beperkt het risico op panne en de onmogelijkheid om uw woning te verwarmen tot op het moment van reparatie;
 • u kunt de levensduur van uw installatie verlengen;
 • u bespaart op uw verwarmingsbudget omdat het rendement optimaal is en uw verbruik lager ligt.

Controle op de mazouttank

Het Waals Gewest heeft geen regelgeving voor tanks met een inhoud van minder dan 3.000 liter. Raadpleeg echter uw lokale overheid (gemeente) om meer informatie te bekomen over eventuele gemeentelijke voorschriften.

10 jaar na de installatie van uw stookolietank moet er een eerste keuring worden uitgevoerd. Daarna moet uw tank om de 10 jaar visueel worden geïnspecteerd als deze over een inkuiping* beschikt en om de 3 jaar als dat niet het geval is.

* Rond de stookolietank wordt er een waterdichte wand geplaatst die de brandstof kan opvangen in geval van een lek.

Alle stookolietanks moeten uitgerust zijn met een overloopbeveiligingssysteem en bij het gemeentebestuur worden aangemeld. Enkelwandige tanks moeten in een inkuiping worden geplaatst en dubbelwandige tanks mogen zo worden geplaatst.

Ingegraven tanks met een dubbele wand moeten om de 10 jaar worden gekeurd.

Voor enkelwandige ondergrondse tanks hangt de frequentie af van de ouderdom van de tank:

 • Tussen 10 en 20 jaar: controle om de 10 jaar ;
 • Tussen 20 en 30 jaar: controle om de 5 jaar ;
 • 30 jaar en meer: controle om de 3 jaar ;
 • Als de ouderdom van uw tank niet kan worden bepaald, moet u om de 3 jaar een controle laten uitvoeren.

Indien uw tank niet werd uitgerust met een lekdetectiesysteem, moet u om de 3 jaar een controle laten uitvoeren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen regelgeving voor bovengrondse tanks met een inhoud van minder dan 3.000 liter. Raadpleeg echter uw lokale overheid (gemeente) om meer informatie te bekomen over eventuele gemeentelijke voorschriften.

Een eerste keuring moet uiterlijk 15 jaar na de keuring die bij de plaatsing werd gedaan (en vóór elke aanvraag om de vergunning te verlengen) worden uitgevoerd. De tank moet vervolgens om de 5 jaar worden gekeurd.

Bovengrondse tanks zonder overloopbeveiligingssysteem en enkelwandige tanks zonder inkuiping moeten na de eerste keuring elk jaar aan een keuring worden onderworpen.

Een periodieke keuring moet uiterlijk 15 jaar na de keuring die bij de plaatsing werd gedaan worden uitgevoerd (deze keuring dient ook te worden uitgevoerd voor elke aanvraag om de vergunning te verlengen). De tank moet vervolgens om de 3 jaar worden gekeurd.

 • voor tanks met een inhoud minder dan 10.000 liter met lekdetectie en kathodische bescherming of aarding: om de 3 jaar ;
 • voor tanks met een inhoud minder dan 10.000 liter zonder lekdetectie en met kathodische bescherming of aarding: elk jaar ;
 • voor tanks met een inhoud minder dan 10.000 liter zonder lekdetectie en zonder kathodische bescherming of aarding: elk jaar ;
 • voor tanks met een inhoud over 10.000 liter met lekdetectie en kathodische bescherming: om de 3 jaar ;
 • voor tanks met een inhoud over 10.000 liter zonder lekdetectie en zonder kathodische bescherming: elk jaar;

Een bovengrondse tank hoeft geen periodieke keuring te ondergaan als u beschikt over een gelijkvormigheidsattest dat geldig is na 01/03/2009. Voor alle nieuwe installaties moet er echter een installatiecontrole worden uitgevoerd.

Voor ondergrondse stalen, prefab betonnen of polyester tanks moet er om de 5 jaar een keuring worden uitgevoerd. Als de tank niet is uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem, moet er ook een lektest worden ingepland.

Voor bovengrondse tanks moet er om de 3 jaar een keuring worden uitgevoerd.

Indien u buiten een preventiezone woont, moet uw tank om de 2 jaar een beperkte keuring ondergaan. Voor tanks met een stalen reservoir moet er ook om de 15 jaar een algemene keuring worden uitgevoerd.

Opmerking: tanks met een inhoud van minder dan 10.000 liter die niet met een permanent lekdetectiesysteem zijn uitgerust, moeten tijdens de tweejaarlijkse keuring aan een lektest worden onderworpen.

En indien u in een preventiezone woont, moet uw tank elk jaar aan een beperkte keuring worden onderworpen. Voor tanks met een stalen reservoir moet er ook om de 10 jaar een algemene inspectie worden uitgevoerd.

Opmerking: tanks met een inhoud van minder dan 5.000 liter die niet zijn uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem moeten tijdens de jaarlijkse beperkte keuring een lektest ondergaan.Opmerking: tanks met een inhoud van minder dan 5.000 liter die niet zijn uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem moeten tijdens de jaarlijkse beperkte keuring een lektest ondergaan.

 • om lekkages van mazout te voorkomen;
 • voorkomen van verlies van rendement van de verwarming;
 • vorkomen van condensatie of overblijfselen op de bodem van uw tank;
 • voor beperken het risico op panne;
 • voor een conform mazouttank hebben.

Deze wordt u overhandigd door een vakman die de controle van uw tank uitvoert.

Het doel is het verkrijgen van de groene dop dat de keuring van uw tank bevestigd en u toelaat de tank te gebruiken tot de volgende keuring.

Indien uw tank niet conform is aan de wet maar dat het risico op vervuiling onbestaande is, dan krijgt u tijdelijk een oranje dop. U beschikt dan over een termijn van 6 maanden om uw tank te keuren.

Indien de expert u een rode dop overhandigd, dan loopt u problemen op met uw tank en een kans op lekkages en vervuiling. Het gebruik van de tank is bijgevolg verboden en u zal de tank moeten herstellen of vervangen voordat u een nieuwe controle laat uitvoeren om de installatie terug in werking te stellen.

Neen. Indien er een keuring van de tank vereist is, moet u een beroep doen op een erkende vakman. U vindt hiervan een lijst op de milieuwebsite van het Waalse Gewest. Sommige vakmannen zijn erkend voor externe keuringen (voor bovengrondse tanks) en andere vakmannen voor ondergrondse tanks (deze vereisen een ultrasone inspectie).

Voor het Waals en Brusselse Gewest:*

 • Bovengrondse tank: €125 btw inbegrepenbtw inbegrepen
 • Begraven tank: €170 btw inbegrepen

Voor de regio Vlaanderen:*

 • Bovengrondse tank: €115 btw inbegrepen
 • Begraven tank: €160 btw inbegrepen

*Deze prijzen worden onderhandeld met onze partners. Deze omvatten arbeidsloon, reiskosten en btw. Deze prijzen zijn geldig alleen voor reservoirs tanks van 10.000 liter.

Tijdens de periodieke controle van uw tank worden volgende stappen overlopen :

 • controle van dewerking van het anti-overloop systeem en de accessoires;
 • visuele controle van de installatie : echografie en gebruik van een camera voor de delen onzichtbaar met het blote oog (de onderkant van de tank en laspunten);
 • controle vanaanwezigheid van water of modder;
 • controle van het lekkage detectie systeem (indien aanwezigheid van dit systeem voor uw tank);
 • controle van de afdichting op de ondergrondse tanken (via een ultrageluid systeem);
 • het beschikken over het conformiteitsattest.

Als u uw stookolietank niet meer wenst te gebruiken, dan bent u wettelijk verplicht deze te neutraliseren, d.w.z. buiten gebruik te stellen.